អានុភាពនៃការសម្រេចចិត្ត

អានុភាពនៃការសម្រេចចិត្ត

ជោគវាសនាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនត្រូវបានចារដោយព្រះឥន្រ្ទព្រះព្រហ្មណានោះទេ. តែគឺត្រូវបានកំណត់ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ទេតើ គ្រាន់តែពេលខ្លះយើងសម្រេចចិត្តទាំងដឹងខ្លួននិងពេលខ្លះយើងសម្រេចចិត្ត

អានបន្ថែម